ויצ"ו ארגון עסקניות קולניות הניזונות מזריעת שנאה ואיבה בין המינים הגישה בקשת ביניים למחיקת עתירה של אגלש"ן המכילה 205 עמודים לצורך התשת ביהמ"ש. אגלש"ן: לויצ"ו יש עניין להסתיר מהציבור איך ולמה הם זוכים במכרז משרד הרווחה פעם אחר פעם וכיצד מתחלק השלל בין משרד הרווחה לויצ"ו

Spread the love

אגלש"ן הגישה עתירה, לפסול מכרז של משרד הרווחה להכשרת עו"סיות, בו זכתה ויצ"והמכרז בוצע בניגוד לתנאי המכרז ולדיני מכרזים כלליים וכן מהטעם שהמכרז נתפר לטובת ויצ"ו על ידי בתיה ארטמן. ויצ"ו מנסה למנוע מהציבור לדעת איך משרד הרווחה מתחלק בשלל איתם ועל הכשרת העו"סיות בבית הספר של ויצ"ו שנועד לפרק משפחות עד היסוד.

בהתחלה טענו בויצ"ו שאגלש"ן הוא אינו "ישות משפטית" אשר יכולה לתבוע, וכי סיכויי העתירה נמוכים, כי לא הוכח שהמכרז תפור.

לאחר שטענות אלו נדחו, עברו בויצ"ו לשלב התשת בית המשפט עם בקשת סרק המכילה 205 עמודים! בה שיקרו, כי לבית המשפט המחוזי בתל-אביב אין סמכות לדון בעתירה. כל נספחי ההתקשרות שצירפה ויצ"ו לבקשתה המופרכת לא קריאים בכלל, ולא הוגש עליהם תצהיר.

לא הוגש תצהיר השולל את טענות תפירת המכרז, כמו: כמה מועמדים הגישו מועמדות למכרז, מה היו ההצעות, ואיך קרה שדווקא ויצ"ו זכתה במכרז. הוגש מכתב בו כתוב בסתמיות שמשרד הרווחה מודיע לויצ"ו כי זכתה במכרז. היכן הפרוטוקול של ועדת המכרזים של משרד הרווחה בו דנו במכרז, במציעים שניגשו למכרז, אם בכלל מישהו ניגש למכרז זה, ומדוע דווקא ויצ"ו זכתה במכרז?

ויצ"ו לא הגישה תצהיר השולל את הטענות כי נשות ויצ"ו הן ארגון הסתה נגד גברים ושההשתלטות על בית הספר להכשרת עובדי רווחה, נועדה לזרוע שנאת גברים בעובדות הסוציאליות מטעם מדינת ישראל, ולכן השתתפות ויצ"ו במכרז נגועה בניגוד אינטרסים.

לגבי הטענה כי אין סמכות שיפוט מקומית בתל אביב, הפנה אגלש"ן לכך שבית הספר בו מדובר נמצא ברמת גן, ותפירת המכרז לטובת ויצ"ו התרחשה ברמת גן.

לגבי טענות השיהוי בהגשת העתירה, הרי שכולן מבוססות על תאריכים ופעילויות שבין ויצ"ו למשרד הרווחה שמעולם לא פורסמו בציבור. משרד הרווחה מעולם לא פרסם באתרו או בתקשורת הודעה על זכיה של ויצ"ו במכרז. הדוברת של משרד הרווחה מעולם לא הוציאה הודעה לתקשורת על אירוע כל כך חשוב ומכונן. כנ"ל גם לגבי ויצ"ו. ויצ"ו מעולם לא פרסמה בציבור כי היא הזוכה במכרז.

ככל שויצ"ו מבקשת לספור את תקופת השיהוי מהיום בו זכתה במכרז, עליה להראות כי ניתנה על כך הודעה לציבור כדי שהמתנגדים יוכלו לפעול בזמן. זה כמובן מעולם לא נעשה, כי תפירת מכרזים נעשית במחשכים.

יצוין שלמשרד הרווחה יש חובת פרסום במסגרת חוק חופש המידע והדו"ח השנתי אותו מפרסם המשרד על פי חוק. הדו"ח השנתי מתפרסם באתר משרד הרווחה, וניתן לראות שמעולם לא נכתב בו כי משרד הרווחה התקשר עם ויצ"ו לצורך תיפעול והכשרת העובדות הסוציאליות של משרד הרווחה.

ככל שויצ"ו עומדת על טענת השיהוי, תקופת השיהוי צריכה להתחיל מהמועד בו משרד הרווחה דיווח בדו"ח חופש המידע השנתי על ההתקשרות (אלא אם כן ניתנה הודעה ספציפית, והודעה כזו לא ניתנה מעולם). מכיוון שזה לא נעשה, לא התחילה תקופת השיהוי.

לגבי מעמדו של אגלש"ן, מדובר באגד אנשים בעלי אינטרס משותף. מכיוון שאגד אנשים זה איננו מתכוון לאסוף תרומות או לחלק משכורות, והפועלים הם כולם מתנדבים, אין כל צורך בהצגת תעודת התאגדות.

ויצ"ו עצמה מתיימרת לדבר בשמן של כל הנשים בישראל, אולם ויצ"ו לא עורכת בחירות בין נשות ישראל, לא מבקשת מנדט מטעם נשות ישראל, ולמעשה מדובר בנשים אינטרסנטיות שמדברות בשם עצמן, והן מטעות את הציבור כאילו נשות ישראל בחרו אותן לדבר בשמן. ויצ"ו היא למעשה ארגון של נשים פמיניסטיות רדיקליות המייצגות אג'נדה של שנאת גברים, ואין להן כל אישור מטעם הציבור שבשמן הן מדברות לקדם את האג'נדה המסולפת אותה הן מקדמות.

ויצ"ו איננה ארגון נשים ציוניות כפי שהיא נקראת. זהו ארגון של עסקניות מגדר קולניות הניזונות מזריעת שנאה ואיבה בין המינים.

מי שבעצמו אין לו תמיכה בציבור לקדם את האג'נדות אותן הוא מקדם, איננו יכול לבוא ולהטיל רפש בארגונים אחרים המבוססים על תמיכה קהילתית.

ויצ"ו מנסה למנוע דיון בעתירת אגלש"ן בדרכים לא מקובלות ולא נהוגות. מכרז כמו זה נשוא העתירה הנועד לרווחת הציבור ולכן היה צריך להיות מפורסם בריש גלי. אם אין לויצ"ו מה להסתיר, אדרבא, שתראה את המכרז. אבל מעבר לתפירת המכרז ע"י יועמ"ש הרווחה בתיה ארטמן, את ניגוד האינטרסים ויצ"ו לא יכולה להסתיר. כולם כולל כולם יודעים שנשות ויצ"ו נגועות בשנאת גברים קטלנית, כרונית, פתולוגית וויראלית. ככאלה, נשות ויצ"ו לא יכולות שלא להרעיל את העובדות הסוציאליות במשרד הרווחה ברעל נגד גברים. זה פשוט טבוע בגנים שלהם, ובית המשפט יכול בהחלט לקחת עובדה זאת כידיעה שיפוטית.

ויצ"ו זוכה במכרזים התפורים למידותיה, על ידי בתיה ארטמן יועמ"שית הרווחה. לא יתכן שגוף אשר נגוע ומקדם שנאה קטלנית נגד גברים שהם מחצית מהאוכלוסייה יופקד על חינוך פקידות הסעד שאף תקנון האתיקה שלהן אשר לעולם לא נאכף, מחייב אותן לפעול ללא משוא פנים מגדרי.

לויצ"ו יש עניין להסתיר את המכרז מהציבור, איך ולמה הם זוכים במכרז פעם אחר פעם, ואיזה הטבות הן זוכות כתוצאה מזכייתן במכרז.

ולסיום, ויצ"ו אינה מכחישה את הטענה שנשות ויצ"ו נגועות בשנאת גברים. נהפוך הוא. הן מתפארות בזה. כל מה שהן טוענות שלציבור המקבל את שירותי עו"ס לחוק הנוער, אין זכות להתערב במה שקורה בדרגים למעלה ובחלוקת השלל בין משרד הרווחה לויצ"ו.

עת"מ 50152-07-15 אגשל"שן איגוד לקוחות שופטי נוער ועו"סיות נוער נגד משרד הרווחה, ביה"ס המרכזי להכשרת עובדי רווחה, ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות עאלק, קובץ pdf

אגלש"ן נגד ויצו תגובה לפטור מערובה, קובץ pdf

עת"מ 50152-07-15 בקשה מטעם ויצ"ו לסילוק עתירת אגלש"ן על הסף, קובץ PDF

עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה, קובץ PDF

קישורים:

ויצ"ו מבקשת לשמר את זכיותיה התפורות מטעם משרד הרווחה ומבקשת לדחות עתירה בטענת "שיהוי" – עת"מ 50152-07-15 אגלש"ן באמצעות לורי שם טוב נגד משרד הרווחה ואח'

אגלש"ן נ' ויצ"ו ומשרד הרווחה: ויצ"ו טוענת שלציבור אין זכות לדעת איך משרד הרווחה מתחלק בשלל עם ויצ"ו המנהלת את בית הספר להכשרת עו"ס במכרז תפור

עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה
עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה

עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה
עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה

עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה
עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה

עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה
עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה

עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה
עת"מ 50152-07-15 תגובת אגל"שן לויצ"ו על הבקשה לסילוק העתירה

ג'וליה טל

ג'וליה טל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.