רון סוקול ביהמ"ש מחוזי חיפה – בקשה לחקירת השופט על זיקתו לחב' אסם בתביעת "פיקנטי" נגד "אסם"

Spread the love

קישור מקוצר לכתבה: http://wp.me/p4yb5G-2M

נ י צ ו ל ת   ה ק ר ט ל   ב ע " מ

(לשעבר פיקנטי תעשיות מזון בע"מ)

3.10.2004

לכבוד

היועץ המשפטי לממשלה                                בדואר רשום ובאמצעות פקס' מס' 02-6274481

והממונה על התביעה הכללית

מר מני מזוז, עו"ד

משרד המשפטים

רח' סאלח א-דין, ירושלים

א.נ.

הנדון: בקשה להורות על פתיחה בחקירה כנגד השופט רון סוקול בימ"ש מחוזי חיפה

בשם החברות ניצולת הקרטל בע"מ ופיקנטי תעשיות בשר בע"מ (להלן: "חברות פיקנטי") הריני מתכבד לפנות אליך כדלקמן:

חברות פיקנטי, אשר העסיקו בעבר כ- 1,000 עובדים, הגישו לבית-המשפט המחוזי בחיפה תביעה בסך מיליארד ₪ כנגד תאגידים אשר הובילו והשתתפו בקרטל המזון כנגדן, וכנגד ציבור הצרכנים בישראל.

 1. סכום התביעה עמד ביחס ישיר לגודל הנזקים שספגו חברות פיקנטי ולגודל הרווחים אשר שלשלו לכיסם התאגידים אשר השתתפו בקרטל המזון.
 2. ביום 23.9.2004 דחה השופט רון סוקול את בקשת הפטור מאגרה אשר הגישו חברות פיקנטי, תוך שהוא איננו טורח קודם לכן לציין מיוזמתו כי יש לו נגיעה אישית  לתיק המובא בפניו.
 3. גם לאחר שהוגשה בקשת פסלות כנגד השופט סוקול, בחר הוא שלא לגלות את כל האמת על מערכת קשריו וזיקותיו  עם צדדים בתיק.
 4. בין היתר לא גילה כב' השופט סוקול פרטים מהותיים כדלהלן:
 • השופט סוקול לא גילה כי עבד במשרד עורכי דין אשר החזיק במניות של חברת תנובשות בע"מ (השותפה ב- 50% בשותפות עוף חיפה 1992, אחת הנתבעות בתיק הנ"ל).
 • כאשר הועלה עניין זה בידי חברות פיקנטי בבקשת פסלות כנגדו, התעלם השופט מהעובדה כי משרד עו"ד ש. פרידמן החזיק במניות תנובשות בע"מ, וטען כי עבד במשרד עורכי דין אשר "ייצג" את תנובה ותו לא.
 • בנוסף, השופט סוקול לא גילה כי עבד במשרד עורכי דין אשר ייצג ומייצג את "תנובה" (אחת הנתבעות בתיק הנ"ל) באופן שוטף בעניינים שונים ומגוונים, על בסיס קבוע. כאשר הועלה עניין זה בידי חברות פיקנטי בבקשת פסלות כנגדו, התעלם השופט מהעובדה כי משרד עו"ד ש. פרידמן עדיין מייצג את "תנובה" באופן קבוע מזה עשרות שנים עד עצם היום הזה, וכתב כי עבד במשרד אשר "ייצג" את תנובה בלשון עבר.
 • בנוסף, לא גילה השופט סוקול כי רעייתו, עו"ד דלית סוקול, מייצגת בעלי מניות בעוף חיפה בע"מ, בעניין הנוגע לשורש קיומה של עוף חיפה בע"מ. עו"ד סוקול מייצגת כבר שנים ארוכות את בעלי המניות הנ"ל, בשלל הליכים עוד טרם מינויו של השופט סוקול לשופט בשנת 1996 ועד היום הזה. פרט זה לא טרח השופט סוקול לגלות גם לאחר שהוגשה כנגדו בקשת הפסלות.

הדעת נותנת, כי לו היה השופט סוקול מורה על קבלת בקשת הפטור מאגרה אשר הגישו חברות פיקנטי, הייתה לכך השלכה ישירה על מצבן הכספי של שותפות עוף חיפה אשר ברווחיה מעוניינים לקוחות עו"ד סוקול ועו"ד סוקול עצמה.

השופט סוקול עצמו היה ער למשמעות קבלת בקשת הפטור מבחינת הנתבעות כאשר פירט בס' 21 להחלטתו לדחות את בקשת הפטור את הוצאותיהן האפשריות של הנתבעות במידה והיה נעתר לבקשת הפטור מאגרה. רצ"ב כנספח A לפניה זו העתק בקשת פסלות כנגד כב' השופט סוקול, המגוללת תמונת מצב קשה.

 1. בקשת הפסלות, הוגשה לכב' השופט סוקול ביום 19.9.2004. אלא שלשופט סוקול אצה פתאום הדרך, וכעבור 4 ימים בלבד הוציא את החלטתו, שלא לתת פטור מאגרה, בלי שפנה ליתר הצדדים לתת את תשובתם לבקשה לפסלותו שלו. ואולם טרם שנמסרה החלטתו שלא לפסול את עצמו לח"מ-4 ימים בלבד לאחר הגשת בקשת הפסלות הנ"ל (23.9.2004) – הוציא מתחת ידו החלטה המכריעה את העניין אשר בפניו, וזאת לאחר תשעה חודשים תמימים לאחר פתיחת ההליך וכארבעה חודשים לאחר תום העדויות בתיק (בש"א 001326/04 בתיק עיקרי 000168/04  אשר נפתח ביום 21.1.2004)
 2. באופן זה, לאחר קבלת הכרעה בהליך אשר נדון בפניו בצמוד להחלטה בבקשת הפסלות עצמה, אין כל ערך בערעור על החלטת שופט שלא לפסול עצמו, שכן ההליך הרלוונטי – הסתיים.
 3. כיוון שממילא אין סמכויות נשיא בית-המשפט העליון הנוגעות לפסלות וכן סמכויות הנציב לתלונות כנגד שופטים מפקיעות מידיך כל סמכות לבחינת פתיחת הליכים פליליים כנגד שופטים, אבקשך לבחון את החומר המצורף להלן במלוא כובד הראש, ולהודיעני החלטתך בהקדם.
 4. לאחר פרסום בקשת הפסלות הנ"ל, נתקבל מידע נוסף על הקשר של עו"ד סוקול לבעלי מניות בעוף חיפה בע"מ. מידע זה אומת באמצעות מסמכים משפטיים שונים, בין היתר מהליכים אשר נוהלו ועדיין מתנהלים בערכאות שונות. רצ"ב כנספח B דוגמאות מהאסמכתאות הנ"ל, מההליכים ע"א 11273/02, 483/03 אשר מתנהלים גם כיום בבית-המשפט העליון.
 5. למרבית הצער, אין זו הפעם הראשונה אשר בה שופט מחוזי נכבד בוחר שלא לגלות את טיבם המלא של קשריו עם צדדים לתיק הקשור לחברות פיקנטי ו/או לאורגנים שלהם. (ראה בנספח A המצורף פירוט פרשת השופטת אלשיך אשר לא גילתה גילוי מלא כי היא חברה של עו"ד אלי זהר, דירקטור ב"אסם" הנתבעת בידי חברות פיקנטי).
 6. הצטברות המקרים הנ"ל כנגד חברות פיקנטי מעלה בלב כול את הדיעה, כי אין מדובר בעניין נקודתי, אלא במערכת קשרים שלטון-הון-משפט, אשר יש לבחון את מלוא היבטיה החוקיים והערכיים. לעניות דעת חברות פיקנטי,נפגע במקרה זה מראית פני הצדק, ואי-נקיטה בהליכים כלשהם כנגד השופטים הנ"ל עלולה להתפרש בידי הציבור הרחב כהסכמה לכך כי הדרך הנ"ל הנה חלופה לגיטימית לטיפול בבעל דין במדינת ישראל. יש לזכור כי במקרה דנן, מדובר בשופטים נכבדים, אשר ידיעת החוק ומראית פני הצדק הייתה אמורה להיות נר לרגליהם.
 7. עוד יש לזכור, כי המערכת הקיימת העוסקת בהליכי פסלות שופט מבוססת על הנחת הגינותם של שופטי ישראל, אשר אין מקום לבחון עובדתית את נכונות גרסאותיהם לגבי טיב קשריהם עם צדדים לתיק. ואולם במקרה דנן, לאחר שלשופטים הנכבדים ניתנה ההזדמנות לפסול את עצמם ו/או לגלות את האמת העובדתית המלאה על מערכת קשריהם הרלוונטיים לתיק, והם לא עמדו בה באופן מקומם, כמפורט לעיל, הרי שהדיון עסקינן יצא מתחום דיני הפסלות ונכנס בטרקלינו של המשפט הפלילי.
 8. נוכח האמור לעיל ונוכח המסמכים המצורפים בזאת ואשר מהווים חלק בלתי נפרד מפניה זו, הנך מתבקש בזאת להפעיל את מלוא סמכותך ולהורות למשטרת ישראל לפתוח בחקירה כנגד השופטים סוקול ואלשיך וכנגד כל גורם אשר יש לו קשר עמם, ואשר קשור לפרשת קרטל המזון.

בכבוד רב,

משה בדש, מנהל

ניצולת הקרטל בע"מ

פיקנטי תעשיות בשר בע"מ

העתקים:

–          עו"ד איתן דוד לדרר, סגן בכיר לפרקליטת מחוז חיפה.

–          ח"כ מיכאל איתן, יו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט.

קישורים:

salome

2 thoughts on “רון סוקול ביהמ"ש מחוזי חיפה – בקשה לחקירת השופט על זיקתו לחב' אסם בתביעת "פיקנטי" נגד "אסם"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.